קוד אתי לחברי הסגל האקדמי באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים (2021)

קוד אתי לחברי הסגל האקדמי באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים (2021)

1. כללי

חבר סגל ההוראה באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים :

א. יעשה כל שביכולתו כדי לקיים התנהגות מקצועית בכל תחומי עבודתו האמנותית והאקדמית ולנהוג בהגינות ובכבוד עם כל אדם. יהיה מודע ומסור לאמנות המוסיקה או המחול ולדרכי החינוך וההוראה, ויפעל לקידומם.

ב. יעשה כל שביכולתו לתרום ליצירת אווירת עבודה טובה ונאותה עם כל מי שהוא בא אתו במגע בתחומי עבודתו.

ג. יהיה מודע לצורך בהערכה מתמשכת של עבודתו באקדמיה ויכיר בצורך המתמיד להעריך בכנות, בפתיחות ובביקורתיות את איכותה והיקפה.

ד. יעשה כל שביכולתו לשקוד על פיתוח כישוריו המקצועיים והפדגוגיים. לשם כך ישאף להרחיב ולעדכן דרך קבע את ידיעותיו הנוגעות לתכנים האמנותיים, המחקריים, הפדגוגיים, הטכניים, הפסיכולוגיים והפיזיולוגיים של תחומי התמחותו.

ה. יהיה מודע ויכבד את החירות האקדמית, במסגרת תכניות הלימודים, ובהתאם יראה זאת כחובתו לכבד את החרות האקדמית של עמיתיו.

ו. יכבד את גבולותיה של החירות האקדמית, שהם גבולות ההתבטאות המקצועית. על כן לא ינצל את שיעוריו למטרות לא מקצועיות (הטפה - מפלגתית או דתית, הסתה לאלימות, הוצאת לשון הרע). המנצל את שיעוריו למטרות אלה אינו יכול ליהנות מהגנת החופש האקדמי כנגד תלונות משמעתיות או אף פליליות.

ז. יפעל תוך שמירה על טוהר המידות, בכל דבר ועניין בתחומי עבודה באקדמיה, יימנע מניגודי עניינים העלולים להתעורר בין התחומים המקצועיים לבין טובתו האישית, ויצהיר על גילוי נאות בהיווצרם.

ח. יראה בשוויוניות, בשיתוף ובשקיפות, ערכים המנחים אותו בעבודתו עם עמיתיו ותלמידיו באקדמיה.

ט. יעריך ויכבד את ביטויי הרב תרבותיות הקיימים בישראל ויהיה מחויב -לכבוד האדם וזכויותיו ללא הבדלי דת, לאום, גזע, מין, העדפה מינית, מוצא או גיל.

 

2. יחסים מקצועיים עם התלמידים

י. יחסי חבר הסגל האקדמי עם תלמידי האקדמיה יושתתו על השאיפה לקדם ולפתח את כישרונותיהם והשכלתם ככל יכולתו, תוך דאגה מתמדת לרווחתם ולבריאותם הפיזית והרגשית. מתוך כך ישתדל ליצור אווירה חיובית המעודדת למידה והמקדמת את עצמאותם האמנותית של התלמידים.

יא. יכבד את אישיותו וכישוריו הייחודיים של כל תלמיד, תוך גילוי רגישות וקשב לצרכיו השונים ולדרכי ההוראה בהתאמה לכך, ויעשה כל שביכולתו לקידום התפתחותם התקינה של תלמידיו, תוך הבטחת תנאי התפתחות וביטוי אישי הולמים לכל אחד ואחת מהם ומתוך התחשבות בשונות הקיימת.

יב. יעשה את המיטב לעורר את סקרנותם ודמיונם של התלמידים ולפתח את השקפת עולמם הייחודית תוך שמירת האיזון בין הקניית כלים מקצועיים לבין עידוד חשיבה ביקורתית ועצמאית.

יג. יעודד את תלמידיו לעצמאות, ויעודד חשיפה להוראה של מורים ואמנים אחרים. בתחום ההוראה היחידנית, יכבד את זכותם של תלמידיו ללמוד אצל מורה אחר על פי בחירתם.

יד. ישמור על פרטיותם של התלמידים ויקפיד על שמירת סודיות המידע שהגיע אליו תוך עבודתו החינוכית , למעט מקרים שבהם מתחייב הדבר משיקולים מקצועיים או מחוקי המדינה.

טו. בכל הנוגע לתהליכי הוראה הדורשים קרבה ומגע, יגלה רגישות למרחב האישי, ישמור על פרטיותו הפיזית של התלמיד ויכבד אותה.

טז. המידתיות, הפתיחות, השקיפות ושמירת הגבולות יהוו עקרונות מנחים ביחסים עם תלמידי האקדמיה.

יז. יראה זאת כחובתו להקשיב בדרך נאותה ומכבדת לטענותיהם, משאלותיהם, הערותיהם, בחירותיהם ובקשותיהם של תלמידי האקדמיה, ויתייחס אליהם על פי שיקולים מקצועיים.

יח. יעריך את הישגי תלמידיו על סמך שיקולים מקצועיים וענייניים בלבד.

יט. יעריך את כישרונותיהם של התלמידים באורח מציאותי ומצפוני, יעניק להם את העידוד ההולם.

כ. יהיה נוכח ויתמוך כמיטב יכולתו בתלמידיו בכל פעילותם האמנותית, כולל בהופעותיהם, השתתפותם בתחרויות, בכתות אמן ובשעורים פתוחים לקראת יציאתם לחיים מקצועיים.

כא. לא יבקש ולא יגבה כל תמורה או תשלום מתלמידים באקדמיה, עבור שיעורים נוספים, שיעורים שבוטלו או נדחו, או כל פעילות אמנותית או אקדמית אחרת הכלולה בחובותיו במסגרת עבודתו, כפי שהוגדרה בידי רשויות האקדמיה מבחינת היקף ההוראה, תחומי ההוראה ומועדיה.

כב. מורה לא ינצל את מעמדו לעשיית רווחים כלכליים על חשבון סטודנט באקדמיה. ניתן לקיים פעילויות מחוץ למסגרת עבודתו של המרצה כמוגדר בסעיף כ"א כגון ליווי בתחרויות, הוראה במסגרות אחרות וכו' עבור תלמידיו האישיים של המרצה או תלמידים אחרים (ובידיעתו של המרצה האישי). הפעילות תדווח לראש המחלקה הרלוונטית. אין לפנות ישירות לסטודנט או להפעיל עליו כל לחץ להשתתף בפעילות כזאת. ניתן לפרסם את הפעילויות לכלל הסטודנטים דרך ראש המחלקה/מזכירות הפקולטה.

 

3. יחסים מקצועיים עם העמיתים

כג. היחסים בין חברי סגל ההוראה יתנהלו תוך כבוד הדדי. חבר הסגל יעשה כל שביכולתו לתרום לאווירת עבודה טובה ונאותה עם כל מי שאתו הוא בא במגע בתחומי עבודתו באקדמיה. 

כד. ישאף לקיים קשרים עם עמיתיו ולראות בדיאלוג המתמשך עמם ובביקורתם חלק חיוני לעבודתו המקדם את איכותה.

כה. יראה כחובתו לכבד את יכולתם ותפישתם השונה של עמיתיו בכל דבר או עניין בתחומי עבודתו באקדמיה.

כו. יכבד את הצלחותיהם של עמיתיו ולא ירשום לזכותו את הצלחותיהם.

כז. יימנע מהוראת תלמידים של מורים אחרים ללא ידיעתם, למעט במקרה של סטודנט המעוניין לבדוק אפשרות מעבר בין מורים. לאחר דיווח לראש המחלקה הרלוונטית, מותר למרצה ללמד סטודנט זה מספר שיעורים מצומצם, עם סיום שנת-הלימודים, ללא תשלום (אין חובה לסטודנט ו/או למרצה לדווח על כך למורה האישי).

כח. יימנע מהבעת ביקורת על עמיתים למקצוע באזני תלמידים.

כט. לא ישתוק נוכח ניצול לרעה או פגיעה בתלמידים ובמורים במידה שהיא מגיעה לידיעתו.

 

 

הערות:
* השימוש בלשון זכר מתייחס לזכר ולנקבה כאחד
** הקוד האתי מבוסס על הקוד האתי שנוסח בפורום דוסטרובסקי