מדיניות הגנת הפרטיות

מדיניות הגנת הפרטיות

כללי

 • האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים (להלן: "האקדמיה") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים והמשתמשים באתר האקדמיה (להלן: "המשתמשים" או "האתר", לפי העניין).
 • התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו מפרטים את מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר ע"י האקדמיה וכל מי מטעמו אשר מפעילים את האתר (להלן: "מפעילי האתר").
 • האתר נועד לצורך מתן שירות, פרסום ושיווק (להלן: "השירותים").
 • הגישה לאתר והשימוש בו כפופים למדיניות הפרטיות אשר מהווה מסמך משפטי מחייב בין המשתמש לבין האקדמיה.
 • מדיניות הפרטיות באתר מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך היא מתייחסת לנשים ולגברים כאחד.

 

הסכמה

 • בעת הגלישה באתר ו/או הרישום לאתר ו/או השימוש בשירותים המשתמש מסכים למדיניות פרטיות זו.
 • השימוש באתר האקדמיה אינו כרוך ברישום או במסירת פרטים ומידע אישי. עם זאת, אזורים שונים באתר, כגון רישום לרשימות התפוצה של האקדמיה, יצירת קשר עם האקדמיה באמצעות טפסי קשר מקוונים המצויים באתר ועוד – עשויים להיות כרוכים ברישום ומסירת פרטים ומידע אישי, כגון שם מלא, כתובת, טלפון, כתובת דוא"ל פעילה, ופרטים נוספים לפי הצורך ונסיבות העניין. מסירת הפרטים תלויה בהסכמת המשתמש וברצונו החופשי. המידע משמש את האקדמיה לצורכי טיפול בפנייה, או יצירת קשר עם המועמדים ללימודים באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים, ולצורך שיפור בשירות המוענק על ידי המוסד.
 • במסירת פרטים אלה, המשתמש מצהיר כי הפרטים האישיים שמסר לאקדמיה אמינים ומדויקים, כי האקדמיה תהא רשאית לעשות שימוש בנתונים בהתאם למדיניות הפרטיות, וכי הפרטים הנ"ל נמסרים בהסכמת המשתמש ומרצונו החופשי וכי הוא מודע שלא קיימת חובה חוקית למסירת המידע, אלא אם יצוין במפורש שקיימת חובה חוקית למסירת המידע.

 

איסוף פרטים אישיים

1. מידע שאתה מספק לאקדמיה:

המידע עשוי להישמר במערכות האקדמיה וישמש את האקדמיה לצורכי טיפול בפנייה או יצירת קשר עם המועמדים ללימודים, לצורך שיפור השירות המוענק על ידי האקדמיה וכן לצורך מסירת מידע אודות תכניות ומסלולי למודים, מלגות ופרסים, פעילויות באקדמיה או מטעמה, לרבות פעילויות העשרה, תרבות פנאי שירותים והטבות לסטודנטים וכד'.

2. מידע שהאקדמיה אוספת באופן אוטומטי

כאשר המשתמש עושה שימוש בשירותים, נאסף מידע הנשלח אל האקדמיה על ידי הטלפון הנייד או מכשיר אחר בו עושה שימוש המשתמש לצורך גישה לשירותים. המידע הנשלח אל האקדמיה כולל, בין היתר (אך לא מוגבל): כתובת IP של המכשיר, מספר זיהוי או מזהה ייחודי של המכשיר, סוג מכשיר, פרטי מיקום גיאוגרפי, פרטי מחשב וחיבור, פרטי רשת למכשירים ניידים, נתונים סטטיסטיים לרבות, נוהגי הגלישה באתר של המשתמשים (ובכלל זאת העמודים בהם צפו, הצעות ושירותים שעניינו אותם וכו') על צפיות בדפים, תעבורה אל האתר וממנה, כתובת URL להפניה, נתוני פרסומות וכן נתוני יומן אינטרנט ופרטים סטנדרטיים אחרים, וכמפורט במסמך מדיניות פרטיות זה. האקדמיה גם אוספת מידע באמצעות קובצי Cookies ומשואות אינטרנט. ראה בהמשך Cookie Policy. המידע שנאסף הוא לצרכי סטטיסטיקה, קידום האתר ושיפור חווית השימוש באתר.מידע שנאסף ע"י צדדים שלישיים: האקדמיה עשויה לקבל מידע אודות המשתמשים באמצעות צדדים שלישיים בהם, בין היתר, אך לא רק: שותפים עסקיים, נותני שירותים, חברות קשורות וכיו"ב. מובהר בזאת כי האחריות לאימות הנתונים של המשתמש היא של צד ג' בלבד ולאקדמיה לא תהא כל אחריות משפטית ו/או אחרת בקשר לשמירה ו/או שימוש במידע שגוי ו/או לא מעודכן שהגיע אליה מצדדים שלישיים.

 

שימוש במידע

האקדמיה עושה שימוש במידע המפורט לעיל למטרות הבאות:

 1. על מנת ליצור קשר עם המשתמשים ולהשיב לפניותיהם;
 2. לצורך ניתוח, בקרה ועיבוד מידע, אם על ידי האקדמיה ואם על ידי מסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים;
 3. לצורך מסירת מידע לצדדים שלישיים, כמפורט במדיניות הפרטיות;
 4. לאפשר למשתמש להשתמש בשירותי האתר והתכנים המוצעים בו ועל מנת לספק לו את השימוש והשירותים באתר, ובכלל זאת להציע לו הרצאות, כנסים וימי עיון;
 5. לזהות את המשתמש ולסייע בהתאמה אישית ושיפור החוויה שלו באתר;
 6. על מנת לפרסם ולשווק באתר את השירותים ולהעניק למשתמש את השירותים שעשויים לעניין אותו;
 7. על מנת לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים באתר ואת חווית השימוש של המשתמשים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את האקדמיה לצורך כך, יכול שייאסף כמידע מלא המזהה את המשתמשים ו/או מידע סטטיסטי שאינו מזהה באופן אישי;
 8. לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר;
 9. המידע אשר יימסר על-ידי משתמש, אף אם לא ישלים את תהליך ההצטרפות לשירותים של האקדמיה, ישמר במאגרי המידע של האקדמיה ועשוי לשמש את האקדמיה לצרכים תפעוליים ו/או שיווקיים באתר ו/או לצורך ניתוחים סטטיסטיים;
 10. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש.

 

מידע אישי על אחרים

אם משתמש מספק לנו מידע על אדם אחר (למשל בני משפחתו או אחרים), עליו ליידע אותו מראש על כך שימסור את פרטיו, ולקבל את הסכמתו לשימושים במידע אודותיו בהתאם למדיניות פרטיות זו. אם משתמש מסכים בשמו של אדם אחר לקבלת פרסומות (ראה להלן), עליו גם לוודא מראש שהוא מסכים לכך. בכל מקרה שמשתמש יפעל בניגוד לאמור כאן הוא יחוב באחריות המלאה לכל נזק שייגרם לאקדמיה בשל כך, ויחוב לשפות את האקדמיה בכל סכום נזק כנ"ל, מייד לאחר קבלת הודעה על כך מהאקדמיה.

 

העברת מידע לצדדים שלישיים

ככל שפרטים ומידע אודות משתמש מזהים אותו אישית - האקדמיה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיו האישיים ואת המידע שנאסף על פעילותו במסגרת השירותים, אלא אם תתקבל הסכמתו ו/או בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

לצורך מתן השירותים

האקדמיה מספקת מידע אישי לתאגידים הקשורים אלינו או לגורמים אחרים שאנו נותנים בהם אמון כדי שיסייעו לנו במתן השירותים, לפי ההוראות שלנו ובאופן העולה בקנה אחד עם מדיניות הפרטיות שלנו, תוך שימוש באמצעים הולמים לשמירה על סודיות ואבטחה. כך למשל, לצורך מתן השירותים, האקדמיה תסתייע רק בספקי שירות אשר מתחייבים לעמוד בהוראות הדין ובתקני אבטחת מידע והגנת הפרטיות.  

לצורך קבלת שירותים אותם הזמין המשתמש או נרשם אליהם באתר ואשר ניתנים באופן מלא או חלקי על ידי צדדים שלישיים. במקרים אלה יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם מתן השירותים הרלוונטיים ושמירת הקשר עם המשתמש. האקדמיה אינה אחראית לכל שימוש אשר יעשה על ידי אותם צדדים שלישיים בכל מידע אודות המשתמש אשר יועבר אליהם על ידי האקדמיה. מובהר כי הצהרת פרטיות זו של האקדמיה לא תחול על צדדים שלישיים אלו.

מטעמים משפטיים

 1. במקרה שהמשתמש יפר את מדיניות הפרטיות ו/או יפר הוראות כל דין, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן;
 2. אם יתקבל בידי האקדמיה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש או מידע אודות המשתמש לצד שלישי;
 3. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, בין משתמש לבין האקדמיה;
 4. בכל מקרה שבו האקדמיה תהיה סבורה שמסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו/לרכושו של משתמש או לגופו/לרכושו של צד ג';
 5. בכל מקרה בו האקדמיה תעמוד בפני איום לנקיטת צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) כנגדה, בגין פעולות שנעשו על ידי המשתמש באתר;
 6. אם תתקבל אצל האקדמיה טענה או תלונה לפיה משתמש הפר כל דין, לרבות ומבלי לגרוע מן האמור, ביצוע עוולה או עבירה בניגוד לדיני לשון הרע, דיני הגנת הפרטיות, דיני הקניין הרוחני, דיני העונשין או דיני עוולות מסחריות. במקרה זה תהיה האקדמיה רשאית למסור את המידע אודות המשתמש לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי;
 7. בכל מקרה בו מסירת המידע נחוצה כדי להיענות לדרישת בית משפט ו/או ערכאה שיפוטית אחרת ו/או דרישות חוק אחרות, או להקים או לממש את זכויותיה החוקיות של האקדמיה, למניעת פעילויות כוזבות ובלתי חוקיות, להגן על האקדמיה נגד תביעות ולשמור ולהגן על הזכויות, הנכסים או הבטיחות של המשתמשים שלנו, הציבור או האקדמיה.

באופן אנונימי

האקדמיה עשויה לשתף מידע אנונימי, שאינו מאפשר זיהוי אישי, עם כלל הציבור ועם שותפים של האקדמיה – כגון שותפים עסקיים, מפרסמים, מפתחים או בעלי זכויות, לצרכי מחקר ו/או סטטיסטיקה ו/או שיפור השירותים וכיו"ב.

 

מאגרי מידע ואבטחת מידע

 • מידע אודות המשתמשים ישמר במאגרי המידע של האקדמיה. האקדמיה תעשה שימוש במידע על פי הוראות הדין ובהתאם למדיניות הפרטיות.
 • האקדמיה נוקטת באמצעים רבים ברמה הארגונית, התשתיתית והיישומית על מנת להגן על המידע האישי שלך, לרבות יישום של מנגנוני הגנה מתקדמים כדי לאבטח את המידע באתר. עם זאת, כבכל מאגר מידע ממוחשב, האקדמיה אינו יכול להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביו, ניסיונות לחדירות כאלה, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר. לכן, האקדמיה לא מתחייבת שהשירותים באתר ו/או במאגרי המידע יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 

זכות העיון במידע ותיקונו

 • האקדמיה מחויב לפעול על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.
 • כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. לפי חוק זה, הנך זכאי לעיין במידע המוחזק אודותיך במאגרי המידע של האקדמיה, בעצמך או באמצעות בא כוחך שהורשה בכתב או על ידי אפוטרופוס. לצורך כך, הנך מוזמן לפנות אלינו באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת siteadmin@jamd.ac.il. אנחנו נשיב לך על בקשתך בהתאם לכללים הקבועים בחוק.
 • הנך זכאי, לאחר שעיינת במידע אודותיך ומצאת כי הוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, לבקש לתקן או למחוק את המידע אודותייך. לצורך כך, הנך מוזמן לפנות אלינו באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת siteadmin@jamd.ac.il. אנחנו נשיב לך על בקשתך בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-30 יום מיום הגשת הבקשה.

 

שיווק והסכמה בדבר קבלת דברי פרסומת

 • האקדמיה לא תמכור או תשכיר את פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי כלשהו לצרכיו השיווקיים, ללא הסכמתו המפורשת של המשתמש.
 • האקדמיה רשאית לשלוח פרסומים ותכנים שיווקיים מעת לעת אל משתמש אשר הסכים/יסכים לקבל פרסומות ותכנים שיווקיים, וזאת באמצעות הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר (SMS), ובהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח – 2008 ו/או פניות בדיוור ישיר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.
 • משתמש שלא יהיה מעוניין לקבל עוד מידע על מוצרים ושירותים של האקדמיה כאמור לעיל, יוכל לבחור בכל עת באפשרות הסרה מרשימת התפוצה בעת קבלת המידע כאמור או באמצעות משלוח הודעה לכתובת דוא"ל:marketing@jamd.ac.il .

 

אתרים אחרים

 • האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים או משאבי אינטרנט אחרים. כאשר תקליק על אחד מקישורים אלה תתחבר לאתר או משאב אינטרנט אחר, אשר עלול לאסוף מידע אודותיך מרצונך או באמצעות עוגיות או טכנולוגיות אחרות.
 • האקדמיה איננו שולט על אתרים אחרים אלו וממילא שאינו נושא באחריות כלשהי לגבי איסוף המידע האישי של המשתמשים ע"י מפעילי האתרים האחרים ואופן השימוש בו. כל שימוש בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית ולא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד האקדמיה בקשר לכך, לרבות אך מבלי לגרוע, בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל פגיעה בפרטיות ו/או כל איסוף מידע ו/או שימוש בו על ידי צדדים שלישים. על המשתמשים לקרוא את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של האתרים האחרים האלו, ולהחליט האם להשתמש באתרים האחרים הללו, ואם כן – באיזה אופן.

 

Cookie Policy

כמו אתרים רבים, האקדמיה משתמשת ב-Cookies לצורך איסוף מידע אודות משתמשים. בעת כניסת משתמש לאתר, האקדמיה עשויה למקם קבצים אלה במחשב או במכשיר שלו. אנו משתמשים בטכנולוגיה זו כדי להתאים אישית שירותים, להציג תוכן ופרסומות של האקדמיה, למדוד את האפקטיביות של פעולות לקידום מכירות, למזער סיכונים ולמנוע הונאות. כאשר משתמש יבקר שוב באתר, קובץ ה - Cookie יאפשר לאתר לזהות את הדפדפן שלו.

Cookie הוא קובץ מידע קטן שאנחנו מעבירים למחשב או למכשיר הסלולרי של משתמש למטרות שמירת תיעוד אודות אופן השימוש שלו באתר. העוגיות מכילות מידע אנונימי והשימוש בהן נעשה לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, ובכדי להתאים את השירותים להעדפותיו האישיות.

עומדת בפני משתמש האפשרות לחסום ו/או למחוק Cookies בכל עת באופן עצמאי על ידי שינוי ההגדרות במכשירך ו/או בדפדפנים בהם הוא עושה שימוש. יחד עם זאת, מובהר כי ייתכן וחלק מהשירותים לא יהיו נגישים ו/או חוויית השימוש של המשתמש בשירותים תהא מוגבלת במידה והמשתמש יחסום ו/או ימחק את ה- Cookies.

האקדמיה משתמשת, בין היתר, ב-Cookies וטכנולוגיות דומות של צדדים שלישיים כדוגמת Google analytics, Facebook. מידע זה כולל פרטים שונים, כולל (אך לא רק) מזהה מכשיר, כתובת  IP ו- Advertising ID  אשר עשויים להיאסף. למידע נוסף על  

Cookies  והאופן שבו Google משתמשת בנתונים המופקים מהשימוש ב Google Analytics -  מומלץ לעיין במדיניות של Google .מומלץ לעיין:

 

עדכון מדיניות הפרטיות

 • האקדמיה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות, מעת לעת ובהתאם לצורך, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד. במקרה של עדכון במדיניות הפרטיות, האקדמיה יעדכן את "תאריך" בראש המסמך והשינויים ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר. המשך השימוש באתר לאחר השינוי במדיניות מעיד על הסכמת המשתמש למדיניות המתוקנת.

 

צור קשר

 • בכל שאלה בנוגע למדיניות הפרטיות של אתר האינטרנט של האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים, ניתן לפנות אלינו באמצעות הדואר האלקטרוני: siteadmin@jamd.ac.il.