הרשמה ותקנון - המכון ללימודי חוץ

הרשמה ותקנון - המכון ללימודי חוץ

אופן ההרשמה

 1. הרשמה מקוונת לקורסים כולל תשלום 
 2. במשרד המכון ללימודי חוץ: ד"ר ענת רובינשטיין בטלפון 052-310-1202, פקס: 02-675-9957.
 3. ניתן לשלוח לכתובת האימייל: external@jamd.ac.il את טופס ההרשמה המלא והחתום (סרוק). 

פרטי הרשמה לקורסים, סדנאות, מקהלה ולשיעורים יחידניים

 1. עם ההרשמה יש למסור אמצעי תשלום למשרד המכון. תשלום דמי ההרשמה יעשה באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית או הרשאה לחיוב חשבון (ניתנת לפתיחה באמצעות אתר האינטרנט של הבנק לטובת קוד מוסד 1048 האקדמיה למוסיקה ואסמכתא שהינה ת.ז.).
 2. מחיר הקורסים, הסדנאות והשיעורים כולל 100 ₪ דמי טיפול והרשמה.
 3. בהרשמה לקורס סמסטריאלי, יש לשלם רק עבור הסמסטר בו נערך הקורס (ניתן לפרוס ל-3 תשלומים).
  בהרשמה לקורס שנתי, יש לשלם מראש עבור שנת הלימודים (ניתן לפרוס ל-6 תשלומים).
 4. בהרשמה לשיעור יחידני, יש לשלם עבור סדרה של 10 שיעורים (ניתן לפרוס ל-3 תשלומים), או בהתאמה אישית. 
  שיעורים יחידניים ימומשו בשנת הלימודים בהם נרשמ/ה התלמיד/ה. שיבוץ התלמיד לשיעור יחידני יתקיים לאחר ההרשמה.

            אורך השיעור היחידני: אורך השיעור היחידני מוגדר בין 45-60 דק' לפי החלטת המורה.

אופן התשלום

 1. בכרטיס אשראי – יש למלא את פרטי כרטיס האשראי בטופס ההרשמה.
 2. בהעברה בנקאית (אין אפשרות לתשלומים) בנק – 10 לאומי, סניף – 912 רחביה, חשבון – 28850053
  חשוב: בעת העברה חובה לציין בהערות את מס' ת. זהות של הנרשם/מת.
 3. בהרשאה לחיוב חשבון – בעלי החשבון יכולים להקים הרשאה לחיוב חשבון. לצורך כך יש להיכנס לאתר הבנק באינטרנט, לבחור אפשרות "פתיחת הרשאה לחיוב חשבון" לטובת המוסד, קוד  1048  על שם האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים.
 4. :  בתהליך פתיחת ההרשאה יש למלא באסמכתא או במס' לקוח את מס' ת.ז. של הנרשם/מת. באחריות הלומד להעביר למשרדי המכון את טופס הוראת הקבע חתום ומאושר ע"י הבנק במייל או בפקס 02-6759956.          
  מימון שכר לימוד על ידי גורם חוץ – האחריות לתשלום שכר הלימוד חלה על התלמיד גם אם גורם אחר התחייב לממן את לימודיו. תלמיד ששכר הלימוד שלו ממומן במלואו או בחלקו על ידי גורם חיצוני ידאג להעביר למדור שכר לימוד כתב התחייבות רשמי מהגורם המממן לתשלום שכר הלימוד כולל מועדי ביצוע התשלום.

אי-פתיחת קורס ו/או הפסקת השתתפות מצד האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים

האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים שומרת לעצמה את הזכות להחליט באופן בלעדי, לפי שיקול דעתה, אם לפתוח/או לקיים, ו/או להפסיק ו/או לדחות קורס/לימוד יחידני, על אף שהוצעו ללימודים במועדים מסוימים. החלטה כזאת יכולה להתקבל עקב מיעוט נרשמים ו/או סיבה אקדמית ו/או סיבה מנהלית ו/או אחרת. הנרשמים יהיו זכאים לעבור לקורס אחר הפתוח להרשמה או לקבל את מלוא הסכום ששילמו בחזרה (כולל דמי הרשמה).

 • פתיחת הקורסים תלויה במספר נרשמים.
 • הזכות לשינויים שמורה

שינויים בלתי צפויים בקורסים, בסדנאות ובמקהלה

במועדי המפגשים עלולים לחול שינויים עקב אילוצים בלתי צפויים. כמו כן עלול להיווצר מצב שבו לא יתאפשר לקיים מפגש אף על פי שהייתה כוונה לקיימו. במקרה זה ייקבע זמן אחר להשלמת המפגש. הזכות לשינויים שמורה.

נוהל מורה לשיעורים יחידניים

 1. בקשה להחלפת מורה לשיעורים יחידניים תוגש בכתב בלבד למכון ללימודי חוץ לכתובת המייל external@jamd.ac.il.
 2. ניתן לבקש החלפה עד שלושה שיעורים מתחילת סדרת השיעורים.
 3. המועד הקובע הינו מועד קבלת הבקשה.
 4. במידה ולא יימצא מורה מתאים, יזוכה התלמיד ביתרת שכר הלימוד באופן יחסי למספר השיעורים שלקח, בניכוי דמי הרשמה.

קורסים, סדנאות ומקהלה: נוהל ביטול הרשמה ללימודים 

ביטול הרשמה/לימודים יוגש בכתב בלבד לידי ד"ר ענת רובינשטיין לכתובת המייל external@jamd.ac.il, לא יתקבלו הודעות ביטול טלפוניות. במידה והתלמיד/ה לא הגיע/ה לפעילות אחת או יותר אין המכון ללימודי חוץ מחויב לספק לו פיצוי כספי או אחר.

מועד קבלת בקשת הביטול:

 • ביטול הרשמה עד ל- 14 יום לפני מועד תחילת הקורס, יוחזר עלות שכר הלימוד בניכוי דמי הרשמה וטיפול ע"ס 100 ₪.
 • ביטול הרשמה בתוך 14 הימים שלפני מועד פתיחת הקורס – יוחזר 75% מעלות הקורס בניכוי דמי הרשמה וטיפול ע"ס 100 ₪.      
  בקורסים ובסדנאות: ניתן לבטל השתתפות עד לאחר שני מפגשים – יוחזר 50% מעלות הקורס או הסדנה.    
  מהמפגש השלישי ואילך לא יינתן החזר כספי.       
  שומעים חופשיים:         
  ניתן לבטל השתתפות עד לאחר 2 מפגשים, מהמפגש השלישי ואילך לא יינתן החזר כספי.    
  דמי הביטול יעמדו על סך 200 ₪.
  במקרה של הפסקת לימודים ובקשת החזר כספי עקב אילוץ בלתי צפוי וממושך, שאינו מאפשר לימודים תקינים, יש לפנות באופן מיידי בכתב למכון ללימודי חוץ בצירוף מסמכים רלוונטיים. יש לשלוח את הבקשה מיד לאחר שאירע המקרה שגרם להפסקת לימודים. עניין ההחזר הכספי יידון בכל מקרה לגופו.

החזר שכר לימוד יבוצע תוך 90 יום. המועד הקובע להחזר שכר לימוד הינו מועד קבלת הביטול בכתב.

שיעורים יחידניים: כללי

 • השיעורים היחידניים ניתנים בכלי נגינה, בפיתוח קול, בקומפוזיציה ובניצוח.
 • המכון ללימודי חוץ יעמיד לרשותכם את טובי המורים במוסיקה לפיתוח המיומנויות האישיות שלכם, תוך ראיה כוללת של ההתפתחות וההתקדמות האישית שלכם.
 • הנרשם רוכש זכות ל- 10 שיעורים, או מספר שיעורים בהתאמה אישית בכפולות של 5.   
  בתיאום עם המורה במקרים מיוחדים ניתן לקבל את השיעורים אחת לשבועיים.     
 • יש לסיים את סידרת השיעורים עד תום השנה האקדמית, כלומר: 30 בספטמבר של אותה השנה (שנת לימודים אקדמית מוגדרת מאוקטובר ועד ספטמבר, כולל)
 • לא ניתן להעביר שיעורים משנה לשנה ותלמיד שלא סיים את שיעוריו לא יקבל החזר כספי.  
  במידה ודבר זה קרה עקב סיבות מיוחדות יידון הדבר לגופו.     
 • ביטול הרשמה/לימודים יוגש בכתב בלבד לידי גב' ד"ר ענת רובינשטיין לכתובת המייל external@jamd.ac.il, לא יתקבלו הודעות ביטול טלפוניות. 
 • במידה ותלמיד החליט להפסיק את לימודיו: עד ל-3 שיעורים – תוחזר יתרת שכר הלימוד בניכוי דמי הרשמה על סך 100 ₪. לאחר מכן יחויב התלמיד בכל שכר הלימוד.          

שיעורים יחידניים: נוהל ביטול לימודים ונוהל ביטול שיעור יחידני באופן חד-פעמי מצד הלומד

 • במידה והתלמיד/ה נדרש/ת לביטול חד-פעמי של שיעור יחידני (מכל סיבה שהיא), התלמיד/ה מתבקש/ת להודיע למורה בהקדם האפשרי ולפחות שבוע מראש. במידה והתלמיד/ה נאלץ לביטול חד-פעמי מחמת מחלה או סיבה מיוחדת, התלמיד/ה מתבקש/ת להודיע למורה לפחות 24 שעות מראש. ביטול שיעור בפרק זמן של פחות מ-24 שעות לפני השיעור יחויב בתשלום מלא.
 • במידה והמורה ביטל/ה שיעור, יוחזר השיעור לתלמיד/ה בתיאום מראש.

 

איחורים: במידה והתלמיד/ה מאחר/ת לשיעור, לא יוחזר זמן האיחור.

 

לימודי תעודה

לימודי התעודה דרך המכון ללימודי חוץ מקנים תעודה של היחידה ללימודי חוץ של האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים. התלמיד נדרש לעמוד בתקנון הלימודים של האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים ובדרישות הקורסים, הכוללים הגעה לשיעורים, נוכחות מלאה והגשת מטלות, תרגילים ומבחנים בזמן. בסילבוס של כל קורס מפורטים הדרישות וחובות התלמיד.

לימודי תעודה מתקיימים בשני רמות: מסלול יסוד ומסלול מתקדם. התאמת המועמד/ת למסלול תיעשה על ידי צוות לימודי חוץ וסגל ההוראה באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים.

היקף הלימודי בכל רמה הוא 28 ש"ש, בהם קורסי חובה בהיקף של 12 ש"ש, וקורסי בחירה בהיקף 16 ש"ש.

לתלמידים תינתן גישה למתקני האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים, הספרייה וחדרי האימונים (בתיאום). כמו כן, תינתן גישה למערכת Moodle.

בסיום הלימודים תוענק תעודה מטעם לימודי החוץ באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים, הכוללת את המסלול אליו נרשם התלמיד (כלי, קול, קומפוזיציה, ניצוח או כללי), רמת הלימודים (מסלול יסוד או מסלול מתקדם), את מספר השעות שצבר ואת גיליון הציונים. כמו כן, יצוין שם המורה בשיעור יחידני ותחום ההתמחות.

נוהל שכר לימוד בלימודי תעודה

במסלול של לימודי תעודה בכלי, בקול, בקומפוזיציה וכללי :

שכר הלימוד יעמוד על 12,000 ₪ עבור כל רמת לימודים (רמת יסוד או רמת מתקדם).

בנוסף, על התלמיד/ה לקחת 28 שיעורים יחידניים בסך הכל עבור כל רמה,על פי תחום ההתמחות המבוקש (קול, כלי או קומפוזיציה) על פי הפירוט הבא:

 • 14 שיעורים בסמסטר (שיעורים שבועיים) – 4,480 ₪
 • או 7 שיעורים בסמסטר (לסירוגין פעם בשבועיים)– 2,240 ₪ (במקרה זה סיום המסלול ברמה המבוקשת ייקח שנתיים)

משך הלימודים בכל רמה הוא שנה. במידת הצורך, ניתן להשלים את הקורסים שנותרו ו/או השיעורים היחידניים בשנה השנייה.

מסלול לימודי תעודה בניצוח:

שכר הלימוד

שכר הלימוד יעמוד על 16,000 ₪ עבור כל רמת לימודים (רמת יסוד או רמת מתקדם).

 • שכר הלימוד כולל סדנה מעשית בניצוח.
 • שכר הלימוד אינו כולל שיעורי ניצוח יחידניים.

משך הלימודים בכל רמה הוא שנה. במידת הצורך, ניתן להשלים את הקורסים שנותרו ו/או השיעורים היחידניים בשנה השנייה.

הערות:

 1. את סדנת הניצוח יש לקחת בשנה הראשונה.
 2. אנו ממליצים לסיים את המסלול בכל רמה בתוך שנה.
 3. יש קורסים המתקיימים לסירוגין אחת בשנתיים. יש לקחת זאת בחשבון בעת בניית תוכנית הלימודים.

נוהל ביטול לימודים במסגרת לימודי תעודה: לפי תקנון האקדמיה למוסיקה עבור לימודים לתואר, כפי שמפורסם באתר האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים.

אופן התשלום:

 1. בכרטיס אשראי  - עד 3 תשלומים ללא ריבית.
 2. בהעברה בנקאית (אין אפשרות לתשלומים) בנק – 10 לאומי, סניף – 912 רחביה, חשבון – 28850053
  חשוב: בעת העברה חובה לציין בהערות את מס' ת. זהות של הנרשם/מת. יש לשלוח את אישור הבנק למייל external@jamd.ac.il.
 3. בהרשאה לחיוב חשבון – עד 10 תשלומים ללא ריבית.

בעלי החשבון יכולים להקים הרשאה לחיוב חשבון. לצורך כך יש להיכנס לאתר הבנק באינטרנט, לבחור אפשרות "פתיחת הרשאה לחיוב חשבון" לטובת המוסד, קוד1048 על שם האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים.

 • בתהליך פתיחת ההרשאה יש למלא באסמכתא או במס' לקוח את מס' ת.ז. של הנרשם/מת. באחריות הלומד להעביר למשרדי המכון את טופס הוראת הקבע חתום ומאושר ע"י הבנק במייל external@jamd.ac.il,.
  5% הנחה למשלמים בתשלום אחד.
 • מימון שכר לימוד על ידי גורם חוץ – האחריות לתשלום שכר הלימוד חלה על התלמיד גם אם גורם אחר התחייב לממן את לימודיו. תלמיד ששכר הלימוד שלו ממומן במלואו או בחלקו על ידי גורם חיצוני ידאג להעביר למדור שכר לימוד כתב התחייבות רשמי מהגורם המממן לתשלום שכר הלימוד כולל מועדי ביצוע התשלום.

כניסה למתחם האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים וכרטיס משתתף

הלימודים במכון ללימודי חוץ הם בכפוף לתקנון המכון ללימודי חוץ והאקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים.

כרטיס המשתתף מקנה:

 1. כניסה למתחם האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים.
 2. השתתפות בשיעור/סדנה/הרצאה/מקהלה אליו/אליהם נרשמתם.
 3. כניסה חופשית לספריית האקדמיה במהלך הסמסטר אליו נרשמתם.
 4. שימוש בחדרי האימון לתלמידי שיעורים יחידניים בפסנתר ומשתתפי סדנת ג'אז,  תיאוריה ופיתוח שמיעה בלבד בתנאים הבאים:
  הערה: בכל עניין של ספק, יש קדימות בחדרים לתלמידי האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים)
 • בימי שישי 8:00-12:45
 • בימי חמישי בערב החל מהשעה 19:00-20:45 (במידה והחדרים פנויים מסטודנטים)
 • בימי ראשון בבוקר (במידה והחדרים פנויים מסטודנטים)
 • בשעות הערב במשך השבוע (במידה והחדרים פנויים מסטודנטים, החל מהשעה 19:00-20:45)
 • יש להישמע להוראות אנשי הביטחון והמשק
 1. כללי:
 • יש להציג את כרטיס המשתתף בכניסה לאקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים וכן בכניסה להרצאות.
 • יש להישמע להוראות השומר בכניסה לאקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים.
 • אין להעביר כרטיס זה לאדם אחר.
 • המכון ללימודי חוץ שומר את הזכות לקבלת הכרטיס בחזרה.
 • כרטיס זה אינו מאפשר כניסה לרכב.

בכל שאלה ובקשה ניתן לפנות אלינו במספר 052-310-1202