דרישות לסיום תואר ראשון בקומפוזיציה, ניצוח מקהלה וניצוח תזמורת

דרישות לסיום תואר ראשון בקומפוזיציה, ניצוח מקהלה וניצוח תזמורת

דרישות לסיום תואר ראשון בקומפוזיציה

 

א.תוכן תיק העבודות

 

על הסטודנט להגיש תיק עבודות ובו חמש יצירות מתוך ארבע מהקטגוריות הבאות:

 

1.יצירה לכלי סולן-

    א. יצירה לפסנתר סולו (או כלי מקלדת אחר, או נבל).

    ב. צירה לכלי סולו שאינו פסנתר או נבל ובכלל זה כלי הקשה, או יצירה ווקאלית.

    ג. יצירה אלקטרו-אקוסטית.

 

2.יצירה קאמרית לשניים, או שלושה מבצעים (זמרים או נגנים)-

   א. דואו או טריו אינסטרומנטאלי כלשהו.  

   ב. שיר אמנותי.

 

3.יצירה קאמרית להרכב של לשלושה או ארבעה נגנים-

   א. לכלי-קשת.

   ב. כלי-נשיפה מעץ.

   ג. לכלי-נשיפה ממתכת. 

   ד. למקהלה מעורבת.

 

4.יצירה להרכב מורחב (לחמישה נגנים לפחות)  המאפשרת תזמור מגוון-

 

הנחיות נוספות:  

 

א. יצירה רב-פרקית בהיקף ומימדי זמן רחבים יותר תהיה שוות-ערך לשתי יצירות.

ב. לפחות יצירה אחת תכלול פסנתר.

ג. לפחות יצירה אחת תכלול תפקיד קולי.

ד. לפחות יצירה אחת תכלול כלי-קשת.

ה. לפחות יצירה אחת תכלול כלי-הקשה.

ו. ניתן לשלב כמה מן האפשרויות הנ''ל או את כולן ביצירה אחת.

ז. תזמון כללי של היצירות בתיק העבודות יהיה של כשלושים דקות.                                                                      

 

ב.מילוי טופס הערכה

 1. תלמיד ימלא טופס הערכת מורה יחידני ובו הערכה מילולית וציון המגן של המורה היחידני, המאשר את הגשת תיק העבודות.

 2. בטופס נוסף, המצורף לטופס זה, יירשמו הערכות מילוליות של מוריו של התלמיד בתורת-המוסיקה ובקריאת פרטיטורות.    

 

ג.עקרונות בדיקת תיק העבודות

 צוות המורים לקומפוזיציה ישפוט ויבחן את מדת בשלותו של הסטודנט לעמוד בתנאי סיום התואר בהתייחס למידת המוטיבציה והחריצות של הסטודנט, מיומנותו וכישרונו של הסטודנט ובאשר לדרך שבה יצירותיו מתייחסות לפרמטרים הבאים:

 

1.טיפול פיתוחי בנושאים ובמוטיבים וארגון חומר צלילי (PITCH / RHYTM  ORGANIZATION), גיוון בטקסטורות וברגיסטרים ויחס נכון של חלוקת האנרגיה.

2.יחס לטקסט וכתיבה אידיומאטית לכלי-הנגינה ותזמור מקצועי.

3.מידת המקוריות וכושר תפישה אבסטרקטי.

4.בהירות הביטוי וכושר הבעה, יחסים אמנותיים של מתח והרפיה,  חוש לצורה.

5.לא תינקט עמדה לגבי סגנון הכתיבה.

 

ד.תיק העבודות 

1. התלמיד יכנס את עבודותיו בתיק על פי הדרישות לסיום התואר הראשון או השני, בהנחייתו של המורה היחידני. 

2. התלמיד יגיש שלושה עותקים של תיק העבודות שלו, לאחר שתוכנו אושר על ידי המורה היחידני.

3. היצירות יושלמו בתיווי מקצועי ויוגשו בפורמט כרוך היטב, תוך ציון תאריך סיום הכתיבה.

4. התלמיד יציין בשער התיק את שמות המורים היחידניים שבהדרכתם עבד במהלך לימודי התואר הראשון.

5. התלמיד יכול להוסיף דברי הסבר ליצירותיו.

 

 

ה.אופן שקלול הציון הסופי 

1. המורה היחידני ירשום הערכה מילוליות וציון מגן אשר יוגשו בנפרד עם הגשת תיק העבודות.

2. וועדת השופטים תכלול ארבעה מורים. אחד מהם ישמש כיו"ר.

3. היו"ר יעיין בתיק ויעביר את העותקים לחברי הוועדה האחרים.

4.חברי הוועדה (חוץ מן המורה היחידני) יעיינו בתיק העבודות ויימלאו טופס הכולל הערכה מילולית וציון.

5. יו"ר הוועדה ישכלל את הציונים של חברי הוועדה עם ציון המגן של המורה היחידני. ממוצע הציונים של חברי הוועדה וציון המגן יהוו כל אחד חמישים אחוז מן הציון הסופי.

6. במקרה של פער גדול בין הציונים, או נושאים בעלי משמעות שעלו בהערכות המילוליות יוכל היו"ר לזמן דיון על תלמיד מסוים.

7. החלטות הוועדה יכונסו בטופס, המרכז את כלל הציונים, את ההערכות המילוליות ואת הציון הסופי.

8. ההערכות המילוליות של חברי הוועדה יצולמו ויועברו לעיונם של התלמיד והמורה.

9. משמעות הציונים המספריים: 70 ומטה - נכשל, 71-84 - עבר, 85-94 - עבר בהצלחה,  95-100 - סיים הצטיינות.

10.  תלמיד שקיבל ציון של 90 ומעלה יוכל להמשיך ללימודי תואר שני.

11. תלמיד שהגיש תיק עבודות בסיום השנה השלישית ללימודיו או במהלך המחצית הראשונה של השנה הרביעית וקיבל ציון מצטיין (95 ומעלה) יוכל להשתלב במסלול המקוצר, כך שהשנה הרביעית ללימודיו תחשב גם כשנה הראשונה ללימודי התואר השני.

 

 

ו.דרישות במכלול תוכנית התואר הראשון

1. על התלמיד לעשות כל מאמץ על מנת לסיים את מכלול הדרישות של הקורסים השונים בתוכנית התואר הראשון עד סיום ארבע שנות לימודיו.

2.   גם אם הוגש תיק העבודות בקומפוזיציה ונמצא ראוי על-ידי הוועדה, לא יהיה התלמיד זכאי לקבל את התואר הראשון אם לא השלים את כל המכלול הדרישות של תוכנית התואר הראשון.

3. בכל מקרה על התלמיד להשלים את כל דרישות הקורסים, הסדנאות והעבודות שבתוכנית לא יאוחר משנתיים לאחר סיום השנה הרביעית ללימודי התואר הראשון.

4. רק עם קבלת אישור על השלמת מכלול הדרישות של תוכנית התואר הראשון יוכל התלמיד להמשיך את לימודי התואר השני.

5. במקרה שנותר לתלמיד מספר מצומצם של מטלות להשלמת התואר הראשון תוכל הוועדה לאשר לו את המשך לימודי הקומפוזיציה לתואר שני, וזאת בכפוף להגדרת הזמן להשלמת מטלות אלה.  

 

 

דרישות לסיום תואר ראשון בניצוח תזמורת

 

א.היצירות שיכין התלמיד לרסיטל הגמר

 

על הסטודנט להכין ארבע יצירות מארבע התקופות הבאות:

 

1.יצירה מתקופת הבארוק המאוחר.

2.יצירה מן התקופה הקלאסית.

3.יצירה מן התקופה הרומנטית.

4.יצירה להרכב מורחב (לחמישה נגנים לפחות) או תזמורת מן המחצית הראשונה של המאה העשרים.

 

הנחיות נוספות:

   א. לפחות יצירה אחת מארבע היצירות תהיה סימפוניה.

   ב. לפחות יצירה אחת מארבע היצירות תכלול כלי-נגינה או זמר סולנים.

   ג. לפחות יצירה אחת מתוך ארבע היצירות תהיה תמונה מתוך אופרה.

   ד. תזמון כללי של היצירות שהכין התלמיד יהיה של כשבעים דקות.                                                                      

 

 

ב.עקרונות הבחינה

1. בחינה תתחלק לשני חלקים: בחלק הראשון ניצוח על שני פסנתרנים ובחלק השני חזרה עם תזמורת האקדמיה.

2. ניתן לקיים כל חלק של הבחינה במועד נפרד.

3.  התלמיד יבחר פרק או יצירה עליהם ינצח בשלמותם במהלך החלק הראשון של הבחינה בנגינת שני פסנתרנים.

4. חברי הוועדה, בתיאום היו"ר, יוכלו להחליט על קטע נוסף או קטעים נוספים עליהם ינצח התלמיד בהמשך החלק הראשון של הבחינה.

5. התלמיד יבחר יצירה אחת מן התוכנית לעבודה עם תזמורת האקדמיה במהלך החלק השני של המבחן.

6. צוות המורים לניצוח ישפוט ויבחן את מידת בשלותו של הסטודנט לעמוד בתנאי סיום התואר בהתייחס למידת המוטיבציה והחריצות של הסטודנט, מיומנותו וכישרונו של הסטודנט ובאשר לדרך שבה הוכיח שליטה בפרמטרים הבאים:

 

   א. טכניקת הניצוח, בהירות התנועה והתייחסותו למרבית המרכיבים שביצירה.

   ב. הכרה מעמיקה של היצירות מכל ההיבטים המוסיקאליים, וידיעה של הרקע החוץ-מוסיקאלי.

   ג. בהירות הביטוי וכושר ההבעה, בנייה של מתח והרפיה, חוש לצורה.

   ד. לא תינקט עמדה לגבי גישתו הסגנונית של התלמיד, אך תידרש ממנו יכולת לנמק באופן משכנע את פרשנותו.

 

  

ג.מילוי טופס נבחן 

1. התלמיד ימלא טופס מבחן המפרט את היצירות שבתוכנית רסיטל הגמר. התוכנית תתייחס לדרישות שהובאו לעיל, ותאושר על ידי המורה היחידני.

2. בטופס נוסף, המצורף לטופס המבחן, יירשמו הערכות מילוליות של מוריו של התלמיד בתורת-המוסיקה ובקריאת פרטיטורות.     

 

ד.אופן שקלול הציון הסופי 

1. וועדת בוחנים בניצוח תכלול לפחות חמישה מורים, לפחות ארבעה מהם מורים לניצוח.

2. יו"ר הוועדה יהיה ראש החוג לתורת המוסיקה קומפוזיציה וניצוח. במקרה שאיננו יכול להיות נוכח ימונה יו"ר חליפי. 

3. כל מורה יחידני ירשום הערכות מילוליות וציוני מגן לתלמידיו לפני תחילת הבחינה.

4. בסיום כל בחינה ירשמו חברי הוועדה (חוץ מן המורה היחידני) הערכה מילולית קצרה וציון.

5. יו"ר הוועדה ישכלל את הציונים של חברי הוועדה עם ציון המגן של המורים היחידניים. ממוצע הציונים של חברי הוועדה וציון המגן יהוו כל אחד חמישים אחוז מן הציון הסופי.

6. במקרה של פער גדול בין הציונים, או נושאים בעלי משמעות שעלו בהערכות המילוליות יוכל היו"ר לפתוח דיון על תלמיד מסוים.

7. החלטות הוועדה יכונסו בטופס, המרכז את כלל הציונים, ואת הציון הסופי.

8. ההערכות המילוליות של חברי הוועדה יישארו חסויות אלא אם כן הבוחנים עצמם יאשרו את העברת עותק של הערכתם לידי התלמיד ומורו. דפי הערכה של בוחנים שלא אישרו את חשיפת הערכותיהם יוחזרו לידי הבוחנים, או ייגרסו. בכל מקרה לא יישמרו הערכות אלה בתיקו האישי של התלמיד.   

9. משמעות הציונים המספריים: 79 ומטה - נכשל, 80-84 - עבר, 85-94 - עבר בהצלחה,  95-100 - סיים הצטיינות.תלמיד שקיבל ציון של 90 ומעלה יוכל להמשיך ללימודי תואר שני. תלמיד שנבחן בסיום השנה השלישית ללימודיו או במהלך המחצית הראשונה של השנה הרביעית וקיבל ציון מצטיין (95 ומעלה) יוכל להשתלב במסלול המקוצר, כך שהשנה הרביעית ללימודיו תחשב גם כשנה הראשונה ללימודי התואר השני.

 

 

דרישות במכלול תוכנית התואר הראשון

1. על התלמיד לעשות כל מאמץ על מנת לסיים את מכלול הדרישות של הקורסים השונים בתוכנית התואר הראשון עד סיום ארבע שנות לימודיו. 

2. גם אם עבר בהצלחה את רסיטל הגמר, לא יהיה התלמיד זכאי לקבל את התואר הראשון אם לא השלים את כל המכלול הדרישות של תוכנית התואר הראשון.

3. בכל מקרה על התלמיד להשלים את כל דרישות הקורסים, הסדנאות והעבודות שבתוכנית לא יאוחר משנה לאחר סיום השנה הרביעית ללימודי התואר הראשון.

4. רק עם קבלת אישור על השלמת מכלול הדרישות של תוכנית התואר הראשון יוכל התלמיד להמשיך את לימודי התואר השני.

5. במקרה שנותר לתלמיד מספר מצומצם של מטלות להשלמת התואר הראשון תוכל הוועדה לאשר לו את המשך לימודי הניצוח לתואר שני, וזאת בכפוף להגדרת הזמן להשלמת מטלות אלה.  

 

 

דרישות לסיום תואר ראשון בניצוח מקהלה

 

א.היצירות שיכין התלמיד לרסיטל הגמר

 

על הסטודנט להכין חמש יצירות מחמש התקופות הבאות:

1.יצירה מתקופת הרנסנס.

2.יצירה מתקופת הבארוק המאוחר.

3.יצירה מן התקופה הקלאסית.

4.יצירה מן התקופה הרומנטית.

5.יצירה להרכב מורחב (לחמישה נגנים לפחות) או תזמורת מן המחצית הראשונה של המאה העשרים.

 

ב.עקרונות הבחינה

1. הבחינה תתקיים בסיום שנת-הלימודים. 

2. הבחינה תהיה בהשתתפות מקהלה, רצוי המקהלה הקאמרית של האקדמיה.

3. התלמיד יבחר פרק או יצירה עליהם ינצח בשלמותם במהלך החלק הראשון של הבחינה.

4. חברי הוועדה, בתיאום היו"ר, יוכלו להחליט על קטע נוסף או קטעים נוספים עליהם ינצח התלמיד בהמשך הבחינה. 

5. צוות המורים לניצוח ישפוט ויבחן את מידת בשלותו של הסטודנט לעמוד בתנאי סיום התואר בהתייחס למידת המוטיבציה והחריצות של הסטודנט, מיומנותו וכישרונו של הסטודנט ובאשר לדרך שבה

 

הוכיח שליטה בפרמטרים הבאים:

א. טכניקת הניצוח, בהירות התנועה והתייחסותו למרבית המרכיבים שביצירה.

ב. הכרה מעמיקה של היצירות מכל ההיבטים המוסיקאליים, וידיעה של הרקע החוץ-מוסיקאלי.

ג. בהירות הביטוי וכושר ההבעה, בנייה של מתח והרפיה, חוש לצורה.

ד. יכולת ניהול יעיל של חזרת-המקהלה.

ה. לא תינקט עמדה לגבי גישתו הסגנונית של התלמיד, אך תידרש ממנו יכולת לנמק באופן משכנע את פרשנותו.

 

 ג.מילוי טופס נבחן 

1. התלמיד ימלא טופס מבחן המפרט את היצירות שבתוכנית רסיטל הגמר. התוכנית תתייחס לדרישות שהובאו לעיל, ותאושר על ידי המורה היחידני

2. בטופס נוסף, המצורף לטופס המבחן, יירשמו הערכות מילוליות של מוריו של התלמיד בתורת-המוסיקה ובקריאת פרטיטורות.     

 

 

ד.אופן שקלול הציון הסופי  

1. יו"ר הוועדה יהיה ראש החוג לתורת המוסיקה קומפוזיציה וניצוח. במקרה שאיננו יכול להיות נוכח ימונה יו"ר חליפי. 

2. כל מורה יחידני ירשום הערכות מילוליות וציוני מגן לתלמידיו לפני תחילת הבחינה.

3. בסיום כל בחינה ירשמו חברי הוועדה (חוץ מן המורה היחידני) הערכה מילולית קצרה וציון.

4. יו"ר הוועדה ישכלל את הציונים של חברי הוועדה עם ציון המגן של המורים היחידניים. ממוצע הציונים של חברי הוועדה וציון המגן יהוו כל אחד חמישים אחוז מן הציון הסופי.

5. במקרה של פער גדול בין הציונים, או נושאים בעלי משמעות שעלו בהערכות המילוליות יוכל היו"ר לפתוח דיון על תלמיד מסוים. החלטות הוועדה יכונסו בטופס, המרכז את כלל הציונים, ואת הציון הסופי. 

6. ההערכות המילוליות של חברי הוועדה יישארו חסויות אלא אם כן הבוחנים עצמם יאשרו את העברת עותק של הערכתם לידי התלמיד ומורו. דפי הערכה של בוחנים שלא אישרו את חשיפת הערכותיהם יוחזרו לידי הבוחנים, או ייגרסו. בכל מקרה לא יישמרו הערכות אלה בתיקו האישי של התלמיד.  

7. משמעות הציונים המספריים: 79 ומטה - נכשל, 80-84 - עבר, 85-94 - עבר בהצלחה, 95-100 - סיים הצטיינות. תלמיד שקיבל ציון של 90 ומעלה יוכל להמשיך ללימודי תואר שני. תלמיד שנבחן בסיום השנה השלישית ללימודיו או במהלך המחצית הראשונה של השנה הרביעית וקיבל ציון מצטיין (95 ומעלה) יוכל להשתלב במסלול המקוצר, כך שהשנה הרביעית ללימודיו תחשב גם כשנה הראשונה ללימודי התואר השני. 

 

 

דרישות במכלול תוכנית התואר הראשון

1. על התלמיד לעשות כל מאמץ על מנת לסיים את מכלול הדרישות של הקורסים השונים בתוכנית התואר הראשון עד סיום ארבע שנות לימודיו. 

2. גם אם עבר בהצלחה את רסיטל הגמר, לא יהיה התלמיד זכאי לקבל את התואר הראשון אם לא השלים את כל המכלול הדרישות של תוכנית התואר הראשון.

3. בכל מקרה על התלמיד להשלים את כל דרישות הקורסים, הסדנאות והעבודות שבתוכנית לא יאוחר משנה לאחר סיום השנה הרביעית ללימודי התואר הראשון.

4. רק עם קבלת אישור על השלמת מכלול הדרישות של תוכנית התואר הראשון יוכל התלמיד להמשיך את לימודי התואר השני.

5. במקרה שנותר לתלמיד מספר מצומצם של מטלות להשלמת התואר הראשון תוכל הוועדה לאשר לו את המשך לימודי הניצוח לתואר שני, וזאת בכפוף להגדרת הזמן להשלמת מטלות אלה.  

שתף: